مشاوره و خدمات عایقکاری پلیمری پروژه های تفریحی

مشاوره وخدمات برای عایقکاری پلیمری پروژه های بام سبزوگودهای ساختمانی

تولید و خدمات پس از فروش دستگاه جوش پلی اتیلن

تولید و خدمات پس از فروش دستگاه اکسترودردستی پلی اتیلن